Nhóm nghiên cứu Quản lý dự án: PGS. TS. Lưu Trường Văn, Th.S Ông Hoàng Trúc Giang

Nhóm quản lý xây dựng của bộ môn kỹ thuật xây dựng trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện các công trình có liên quan đến lĩnh vực này như:


dummy