TS. Nguyễn Hoài Nghĩa
Trưởng Khoa

Email: nhnghia@hcmiu.edu.vn 

 Quản Lý Xây Dựng
 



PGS.TS. Lê Văn Cảnh

Phó Hiệu Trưởng, Nguyên trưởng bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng.

Email: lvcanh@hcmiu.edu.vn

 Cơ Học Tính Toán 
 TS Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Cầu Đường
 

  
 PGS.TS. Trần Cao Thanh Ngọc

Giảng viên

Email: tctngoc@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Bêtông Cốt Thép
 

  
 PGS.TS. Chu Quốc Thắng

Giảng viên

Email: cqthang@hcmiu.edu.vn

 Động Lực Học Công Trình
 

  
 PGS.TS Phạm Ngọc

Giảng viên

Email: pngoc@hcmiu.edu.vn

 Tài Nguyên Nước
 
  
 TS. Phạm Nguyễn Linh Khánh
Giảng viên

Email: pnlkhanh@hcmiu.edu.vn
Địa Kỹ Thuật

  
  

TS. Nguyễn Bá Quang Vinh
Giảng viên

Email: nbqvinh@hcmiu.edu.vn
 Địa Kỹ Thuật
 

  
  


ThS Phạm Nhân Hòa

Giảng viên

Email: pnhoa@hcmiu.edu.vn

  Kết Cấu Dân Dụng
 


TS. Nguyễn Văn Tiếp
Giảng viên

Email: nvtiep@hcmiu.edu.vn 
  Quản Lý Xây Dựng
 ThS Angeli Cabltica

Giảng viên

Email: angeli.dc@hcmiu.edu.vn

 Thủy Lực
 

  
 
 ThS. Phạm Văn Bảo
Giảng viên

Email: pvbao@hcmiu.edu.vn
 Quản Lý Xây Dựng
 
  
  TS Hồ Lê Huy Phúc

Kỹ Thuật viên Phòng Thí Nghiệm

Email: hlhphuc@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Dân Dụng
 

  
 TS Nguyễn Hoàng Phương

Kỹ Thuật viên Phòng Thí Nghiệm

Email: nhphuong@hcmiu.edu.vn

  Kết Cấu Dân Dụng
 

  

ThS. Nguyễn Phạm Duy Phương
Giảng viên

Email: npdphuong@hcmiu.edu.vn
 Quản Lý Xây Dựng
 

  
 
 ThS Nguyễn Khắc Nguyên Tâm

Thư kí

Email: nkntam@hcmiu.edu.vn

 Quản trị kinh doanh



TS Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn

TS Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn


dummy