Các dự án được tài trợ bởi International University gồm có:

 

1. Solution using passive damper to reduce the seismic for high-rise buildings, 2006-2007

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Chu Quốc Thắng

2. The method of using friction dampers for seismic protection of building, 2007-2008

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Chu Quốc Thắng

3. Nghiên cứu mô hình cơ chế làm việc của ống nối thép cho cốt thép thường áp dụng cho kết cấu bêtông cốt thép lắp ghép, 2012-2013

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Đình Hùng

4. Analysis of dynamic responses for structures equipped with viscous fluid dampers using general approach, 2015-2016

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Nhân Hòa

5. Seismic behavior of framed joint using steel fiber reinforced concrete, 2015-2016

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Cao Thanh Ngọc

6. Solid waste management practices in the street food sector in Ho Chi Minh city, 2015-2016

 • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS Angeli Cabaltica

dummy