Các dự án được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, NAFOSTED gồm có:

 

1. Development of advanced numerical procedures for limit and shakedown analysis of structures, 2011-2013

  • Đơn vị cấp kinh phí: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, NAFOSTED
  • Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Văn Cảnh

2. Limit and shakedown analysis combined with computational homogenization, 2014-2016

  • Đơn vị cấp kinh phí: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, NAFOSTED
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Văn Cảnh​

3. Analytical studies on the seismic behavior of non-seismically detailed reinforced concrete columns, 2014-2016

  • Đơn vị cấp kinh phí: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, NAFOSTED
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Cao Thanh Ngọc

dummy