Với nỗ lực của toàn thể cán bộ giảng viên của bộ môn, các công trình nghiên cứu của cán bộ giảng viên đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước:

1. Tạp chí quốc tế - SCI

2. Tạp chí quốc tế - SCIE

3. Tạp chí ngoài ISI

4. Tạp chí trong nước

5. Hội nghị quốc tế

6. Hội nghị trong nước


dummy