Nhóm nghiên cứu Biến đổi khí hậu: TS. Phạm Ngọc, Th.S Angeli Cabltica

Nhóm tài nguyên nước và biến đổi khí hậu của bộ môn kỹ thuật xây dựng trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện các công trình có liên quan đến lĩnh vực này như:


dummy