Nhóm nghiên cứu Kết cấu lắp ghép: TS. Nguyễn Đình Hùng 

Nhóm bêtông cốt thép của bộ môn kỹ thuật xây dựng trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện các công trình có liên quan đến lĩnh vực này như:


dummy