Nghiên cứu

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu sâu ứng xử cơ học của kết cấu và vật liệu dưới tác động của các điều kiện môi trường và tải trọng khác nhau, từ đó chúng ta có thể ứng dụng chúng một cách tối ưu giải các bài toán kỹ thuật thực tiễn. Các mảng nghiên cứu chính gồm:

Kết cấu công trình:  phân tích phi tuyến hình học, vật liệu, liên kết và kết cấu bản mỏng

Phương pháp số: gồm phương pháp phần tử hữu hạn chuyển vị và cân bằng, phương pháp phi phần tử và các phương pháp phần tử hữu hạn cải tiến SFEM, XFEM và phần tử hữu hạn đẳng hình học.

Động học công trình: phân tích động lực học và điều khiển kết cấu công trình dưới tác động của tải trọng gió và động đất.
Nền móng công trình: tìm hiểu ứng xử đất nền, tương tác giữa kết cấu và đất nền bằng phương pháp tính toán số.
Các lĩnh vực nghiên cứu này được hợp tác thực hiện với các nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã được công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu và được báo cáo tại các hội nghị quốc gia và quốc tế.

 


dummy