1. Development of a DLO based prototype slab analysis software application, 2007-2008

  • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Sheffield - Anh quốc
  • Nghiên cứu viên chủ chốt: TS Lê Văn Cảnh

2. Computational homogenization multi-scale modelling technique for dynamic problems, 2009-2010

  • Đơn vị cấp kinh phí: Trường Đại học Sheffield - Anh quốc
  • Nghiên cứu viên chủ chốt: TS Lê Văn Cảnh

dummy