Các nghiên cứu của giảng viên bộ môn được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn tài trợ chính gồm có:

1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

2. Sở khoa học công nghệ

3. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4. Đại học quốc tế, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5. Các nguồn tài trợ khác


dummy