Contact


Department of Civil Engineering
International University, Vietnam National University HCMC
Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Email: nhphuong@hcmiu.edu.vn
 

Qualifications

 • PhD in Engineering Mechanics, HCMC University of Technology and Education, Viet Nam, 2021
 • Msc, Civil Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, 2013
 • BEng, Civil Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, 2010

Research interests

 • Limit analysis
 • Multiscale methods
 • Computational mechanics
 • Homogenization methods

Research projects

 1. ”Direct methods for limit state analysis of structures and materials under varying thermo-mechanical loading” funded by International University - Vietnam National University HCM City. Role : researcher.
 2. “Limit and shakedown analysis combined with computational homogenization” funded by National Foundation for Science & Technology Development. Role: researcher.

Publications

International Peer-Reviewed Journals

 1. Le, C. V., Nguyen, P. H., Askes, H., & Pham, D. C. (2017). “A computational homogenization approach for limit analysis of heterogeneous materials”. International Journal for Numerical Methods in Engineering112(10), 1381-1401.
 2. Le, C. V., Nguyen, P. H., & Chu, T. Q. (2015). “A curvature smoothing Hsieh–Clough–Tocher element for yield design of reinforced concrete slabs”. Computers & Structures152, 59-65.
 3. Le, C. V., Ho, P. L., Nguyen, P. H., & Chu, T. Q. (2015). “Yield design of reinforced concrete slabs using a rotation-free meshfree method”. Engineering Analysis with Boundary Elements50, 231-238.

National Journals

 1. Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien (2016). “Tính toán đồng nhất kết cấu tấm cơ lý biến thiên (FGM) với phần tử đại diện 3D”. Kết cấu và công nghệ xây dựng, 1859-3194.

National Proceeding Conferences

 1. Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien (2017). “Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử dụng lý thuyết phân tích giới hạn và kỹ thuật đồng nhất hóa”. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X.
 2. Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien (2015). “Phương pháp đa tỉ lệ kết cấu tấm với phần tử thể tích đại diện 3D”. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc.
 3. Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien (2015). “Phân tích giới hạn tấm dày 5 bậc tự do sử dụng phần tử ES-DSG3”. Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII
 4. Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Chu Quoc Thang (2012). “Tính toán tải giới hạn tấm sàn bêtông cốt thép dùng phần tử HCT và tiêu chuẩn Nielsen”. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX.

 


dummy